Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van 1 mei 2020
Zij gelden voor overeenkomsten over de in- en verkoop van auto’s, onderdelen of accessoires, bandenservice en het demonteren/monteren van onderdelen of accessoires tussen De Gouwe auto en banden en de consument/autohandelaar/exporteur.

Definities
In deze Algemene Voorwaarden betekent:
– auto:
een personenauto, of bestelauto met een totaalgewicht inclusief laadvermogen van maximaal 3.500 kg;
en/of
– bedrijfswagen:
een bestelbus, kleine bestelauto, bedrijfsauto;

– exporteur:
Een exporteur is een persoon die goederen uitvoert naar het buitenland.

– autohandelaar:
de autohandelaar koopt auto’s in om ze vervolgens weer te (kunnen) verkopen.

– de in te kopen auto:
de auto die als deel van de overeenkomst door de consument aan de verkoper wordt verkocht, ook wel inruilauto genoemd:

– de overeenkomst:
de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen en/of accessoires;

– de verkoper/medewerker:
degene die een nieuwe of gebruikte auto, onderdelen of accessoires verkoopt namens of in dienst van de Gouwe auto en banden aan een consument;
degene die een nieuw of gebruikt onderdeel of accessoires monteert na verkoop aan een consument
degene die met betrekking tot een auto, onderdelen of accessoires een opdracht uitvoert of laat uitvoeren;

– de consument:
ieder natuurlijk persoon die als koper en/of opdrachtgever handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, die iets koopt of verbruikt of namens zijn bedrijf iets aankoopt of opdracht geeft tot uitvoeren;

– de opdracht:
de met de consument gesloten (koop)overeenkomst, overeenkomst tot montage-, demontage-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen of anders zoals beschreven in de overeenkomst;

– schriftelijk:
in geschrift of elektronisch

Artikel 1 – het aanbod
1.  De verkoper doet mondeling of schriftelijk een aanbod.
2.  Dit aanbod geeft een volledige omschrijving van de aanbieding, dus de prijs en een omschrijving van het aanbod dat voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3.  In het aanbod staat de totaalprijs van de aangeboden auto, het aangeboden onderdeel of de aangeboden accessoire.
4.  Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen van de auto, onderdeel of accessoire dan zijn deze waarheidsgetrouw.
5.  Kennelijke vergissingen in het aanbod binden de verkoper niet.
6.  De consument moet aanvaarden binnen de door de verkoper gestelde termijn. Is er geen termijn gegeven dan moet de koper direct aanvaarden.

Artikel 2 – de overeenkomst
1.  De verkoper legt de overeenkomst na verkoop schriftelijk vast en geeft desgevraagd de consument hier een kopie van. De afspraak tussen consument en verkoper geldt ook als de afspraak niet schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 3 – de inhoud van de overeenkomst
In de schriftelijke overeenkomst staat in ieder geval:
–  de identiteit van de verkoper zoals handelsnaam, vestigingsadres, telefoonnummer en e-mailadres;
–  de omschrijving van de auto, onderdelen, of accessoires;
–  De omschrijving van de in te kopen auto inclusief onderdelen of accessoires;
–  de prijs van een los gekocht onderdeel of accessoire;
–  de verwijzing naar de bepalingen;
– eventuele bijzonderheden omtrent de in- of verkoop of de auto;
–  de leveringsdatum en of dit een vermoedelijke of vaste datum is.

Artikel 3a – de betaling
1. Iedere betaling geschiedt contant of per bank en wordt direct voldaan, tenzij anders afgesproken tussen verkoper en consument, welke schriftelijk wordt vastgelegd.
2. Betalingen die worden voldaan na ontvangen van factuur moeten binnen 14 dagen na de factuurdatum worden overgemaakt op het rekening nummer als vermeld op de factuur.
3. Als de consument een aanbetaling heeft gedaan, maar de auto niet ophaalt binnen de gestelde tijd dan komt het bedrag in zijn geheel toe aan de verkoper, zonder dat de consument nog recht heeft op de auto of aanspraak kan maken op de auto. De verkoper is niet verplicht de aanbetaling te retourneren. De aanbetaling is altijd 1/3 van de totaalprijs, tenzij anders wordt overeengekomen en schriftelijk wordt vastgelegd.

Artikel 3b – garantie
1a. De auto wordt geleverd zoals gezien en gereden (hierop is de prijs bepaald) zonder extra garantie en/of compensatie, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd in ondertekening van beide partijen. De garantie wordt dan, in overleg, bepaald, extra garantiemaanden zijn dan mogelijk tegen meerprijs. Garantie is uitgezonderd voor auto’s welke worden verkocht als opknapper, voor export en/of onder exportvoorwaarden (vermeld in de advertentie), een bedrag lager dan 1500 euro of met aftrek van eerder verkregen korting.

Auto’s lager geprijsd dan 1500 euro vallen zonder uitzondering onder de opknapper/export regeling. De voorwaarden van de garantie zijn bepaald onder 3B-1A, -1B, -2A, -2B, -2C en -3A.

1b. De auto is voorzien van een geldige APK, tenzij anders overeengekomen, waaronder het geval van een exportauto. Een auto zonder APK kopen is onder de verantwoordelijkheid van consument/exporteur/(auto)handelaar.

2a. Als blijkt dat de auto zoals geleverd een mankement vertoont vervalt een eventuele garantie als deze zonder overleg of opdracht door een ander, dan een bij ons bekende garage, en in overleg met de verkoper geanalyseerd/gerepareerd/hersteld is.

2b. De koper moet de verkoper binnen 2 weken na het constateren van het mankement schriftelijk op de hoogte stellen en de verkoper de gelegenheid bieden om het mankement door een garage, naar keuze van de verkoper, te bekijken, te repareren, te taxeren of anderszins.

2c. Facturen van reeds gerepareerde, herstelde of anderszins verandering van het gestelde mankement worden niet voldaan zonder overleg of opdracht door/met de verkoper.

2d. Aanspraak op deze garantie zoals vermeld bestaat verder niet voor:
– Auto’s aangemerkt voor de export en/of handelaren en/of opknappers/inruilkoopjes. (Zie 3b, onder 1a)
– gebreken en/of schade die het gevolg zijn van normale slijtage en geleidelijke achteruitgang (zoals bekleding, uitlaat, koppakking, banden, wisserbladen, etc);
– vernieuwing of reparatie van onderdelen die normaal als slijtagedelen beschouwd worden en welke van tijd tot tijd bij elke auto vervangen moeten worden, zoals: banden, lampjes, slangen, hoezen, remvoeringen en/of remblokken, pakkingen, zekeringen e.d.;
– reparatie met onderdelen die niet door De Gouwe auto en banden geleverd zijn;
– vernieuwing of reparatie van carrosserie delen, lak, sloten, scharnieren, velgen en glas;
– vernieuwing of reparatie van standaard ingebouwde en/of later ingebouwde audio-, video, dvd- en navigatieapparatuur;
– vernieuwing of reparatie van (mobiele) communicatieapparatuur en/of –software
– Vloeistoffen of andere stoffen welke aangevuld moeten worden na bepaalde tijd of kilometers.
– Airco of airco vullen.
– gebreken en/of schade die ontstaan zijn door invloeden van buitenaf, waaronder wordt verstaan: klimatologische, chemische, thermische, mechanische of andere inwerkingen, zoals zand, pekel, storm, boomhars, bovenleiding, steenslag, industrievervuiling, vogelfecaliën, botsingen, vandalisme, aan- of overrijdingen, slippen, omslaan, te water raken of enig ander van buiten komend onheil;
– bij het verkrijgen van korting op het gekochte voertuig;
– schade die door de verzekering is gedekt;
– het reinigen van brandstofleidingen, filters, carburateur(s), inspuitgedeelten, pompen en tanks ten gevolge van vervuilde of verkeerde brandstof;
– het vernieuwen van enig onderdeel van de koppeling ten gevolge van verkeerd gebruik.

Artikel 4- Prijs
1. Alle prijzen zijn inclusief. Er worden geen afleverkosten gerekend. De auto wordt afgeleverd als het volledige bedrag voldaan is.
2. De prijs is altijd inclusief een geldig APK op het moment van meenemen, tenzij anders overeengekomen als genoemd onder 3b.
3. Het tenaamstellen is optioneel en mogelijk op locatie. Bij het tenaamstellen wordt een vast bedrag gerekend van € 15,00.
4. Voor een meerprijs kan de auto geleverd worden met extra onderhoud, desgevraagd door de klant, hieronder vallen onder andere olie verversen, remblokken vervangen, airco vullen, andere banden dan de banden geleverd bij de auto, filters vervangen etc. In overleg met de klant wordt op basis van een goedgekeurde offerte (schriftelijk of mondeling) akkoord gegeven aan de meerprijs en onderhoud.
5. Wij hebben geen leenauto’s tot onze beschikking.

Artikel 4a- prijswijzigingen
1.  Als er sprake is van een vaste prijs, dan kan de verkoper de prijs niet verhogen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, tenzij er sprake is van een wijziging in een heffing door de overheid, in ieder geval wordt hiermee een gewijzigde belasting of accijns bedoeld

Artikel 5 – het risico voor de auto
1.  Gaat de gekochte auto kapot of verloren, voordat de auto aan de consument is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de verkoper.
2.  Gaat de in te kopen auto kapot of verloren voordat de auto aan de verkoper is geleverd, dan komt dit voor rekening en risico van de consument/autohandelaar/exporteur/importeur.

Artikel 6 – levering en verzuim
1.  Bij een vaste leveringsdatum is de verkoper in verzuim zodra die datum is verstreken.
2.  Bij een verstreken vermoedelijke leveringstermijn moet de consument de verkoper eerst in gebreke stellen. Dit betekent dat de verkoper nog een termijn van drie weken krijgt om af te leveren. Als de verkoper de auto, onderdeel of accessoire na het verstrijken van deze termijn nog niet heeft afgeleverd, dan is de verkoper in verzuim.

Artikel 7 – gevolgen van verzuim
1.  Als de verkoper in verzuim is op grond van artikel 6 onder 1 dan mag de consument de overeenkomst ontbinden, tenzij de verkoper een beroep kan doen op overmacht.

Artikel 8 – Annuleren
1.  De consument kan de overeenkomst annuleren, ook als de verkoper niet in verzuim is.
2.  Het annuleren kan alleen voordat de gekochte auto, het onderdeel en/of accessoire of de in te kopen auto is betaald en geleverd en het annuleren moet schriftelijk gebeuren.
Een eventuele aanbetaling hoeft de verkoper niet ter retourneren als de annulering gebeurd door de consument.
3.  De consument moet ook alle schade vanwege het annuleren vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15% van de totale koopprijs van de auto, onderdeel of accessoire, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst iets anders hebben afgesproken.
4.  De schade moet binnen 10 dagen na het annuleren worden betaald. Als de consument na tien dagen niet heeft betaald, mag de verkoper de consument schriftelijk melden dat de consument de overeenkomst alsnog moet nakomen. De consument kan dan dus geen beroep meer doen op het annuleren.

Artikel 9  – bandenservice
Vooraf wordt voor de uit te voeren werkzaamheden een totaalprijs afgesproken en deze wordt direct contant of per bankbetaling afgerekend na levering, montage en de totaalprijs is los van onvoorziene kosten.
Onvoorziene kosten zijn kosten waar vooraf geen rekening mee gehouden kon worden of welke vooraf niet bekend/gemeld waren, zoals een kapotte velg waardoor een band niet veilig gemonteerd kan worden of bij demontage- of montageproblemen door gebruik van de consument.

Artikel 10 – Stallingskosten
1.  Als de consument de auto niet binnen drie werkdagen ophaalt nadat hij of zij bericht heeft ontvangen dat de auto klaar is, ingeval van bijvoorbeeld export of reparatie, dan kan de verkoper een vergoeding voor stallingskosten in rekening brengen. Stallingskosten zijn € 15,00 voor kleine auto’s en € 20,00 euro voor grote auto’s na een reparatie en een vast bedrag van € 35,00 euro per week voor exportauto’s. Kleine auto’s zijn kleiner dan 490 × 146 × 180 cm en grote auto’s zijn gelijk aan of groter dan 490 × 146 × 180 cm.
2.  De stallingskosten zijn de kosten die normaal gesproken door de verkoper in rekening worden gebracht. Zijn er geen vaste stallingskosten dan zal de verkoper een redelijke vergoeding rekenen.

Artikel 11 – retentierecht
1.  De verkoper kan retentierecht uitoefenen op de auto, onderdeel of accessoire. Dit betekent dat de verkoper de auto, onderdeel of accessoire pas teruggeeft als de consument de rekening voor deze of eerdere werkzaamheden of andere kosten heeft betaald. Bij onderhoud/service/banden of andere handelingen verricht vanuit onze werkplaats wordt altijd direct afgerekend, per bank of per pin. De auto wordt afgeleverd aan de klant als het volledige bedrag betaald is.

Artikel 12 – Beschikkingen, boetes

1. De verkoper heeft het recht om de door klant gereden boetes, beschikkingen voor verkeersgedragingen/verkeersovertredingen op de klant te verhalen.

2. Het gebruik van handelaarskenteken ontslaat de koper/klant niet van de eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. De klant/koper blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem/haar gereden boetes/beschikkingen ten tijde van de proefrit.

3. De klant/koper heeft op basis van het akkoord gaan met de algemene voorwaarden de verplichting de door hem/haar ( of door anderen in de auto aanwezig niet zijnde verkoper) gereden boetes/beschikkingen op basis van het overleggen van de beschikking over te maken op de door verkoper aangegeven bankrekening voor de aangegeven verstrijkdatum/betaaltermijn.

Algemene voorwaarden – De Gouwe auto en banden –  kvk-nr:62056611

Reacties zijn gesloten.